Salvatoriáni laici
laiciOtec František Jordan, zakladateľ Salvatoriánov, tvoriac svoje dielo, myslel tiež na svetských (laikov), čo v oných časoch bolo ideou novou. Otec Jordan jasne videl už od začiatku, že laici zohrávajú dôležitú, ba dokonca rozhodujúcu úlohu v riešení apoštolských problémov vtedajších čias. Rovnako v súčasnosti je jeho idea veľmi aktuálna. Otec František chcel zapáliť všetkých veriacich pre Božie dielo a pre zodpovednosť za dobro blížnych.

Hlavným cieľom Salvatoriánov laikov, rovnako ako kňazov, bratov a sestier je apoštolské ohlasovanie Božieho kráľovstva, ktoré je už medzi nami. Po náležitej formácii každý zo Salvatoriánov laikov skladá sľub vo svojom každodennom živote, a to žiť podľa evanjeliových hodnôt a vykonávať apoštolskú činnosť.

Salvatoriáni laici v počte asi 700 osôb žijú a pôsobia v niekoľkých krajinách sveta.

Salvatoriáni laici uskutočňujú svoje poslanie spolu s inými členmi Salvatoriánskej rodiny v partnerskej spolupráci a dopĺňajú sa v misii, ktorú hlásajú.

Salvatoriánmi laikmi sú muži a ženy, manželia a slobodné osoby, pre ktorých je Boh centrom života. Sú to ľudia, ktorí majú schopnosti viesť iných, premieňajúc svoje okolie príkladom svojho života. Sú to ľudia, ktorí chránia život a práva človeka, a všetko, čo stvoril Boh. Sú to aj ľudia, ktorí svojím životom vravia o Božom kráľovstve. Svoju silu berú z duchovného spoločenstva s inými Salvatoriánmi.

Formácia Salvatoriánov laikov

V procese formovania Salvatoriánov laikov je potrebné zdôrazniť nasledujúce schopnosti:
  • Schopnosť evanjelizácie vo vlastnom okolí životom, prácou a službou.
  • Schopnosť vnímať položenie chudobných, zo všetkých síl sa snažiť zlepšiť ich duchovný i materiálny život a byť im príkladom spôsobom svojho života.
  • Schopnosť prijať život, ideály a charizmu otca Jordana.
  • Schopnosť vidieť seba ako člena Cirkvi a prijať postoj, ktorý je univerzálny, ekumenický, misijný a prorocký.
  • Schopnosť prežitia a hlbšieho pochopenia eucharistie a sviatostí.
  • Schopnosť aktívnej účasti v apoštolskej službe Cirkvi, aj v prospech laickej verejnosti.
 
stat4u