ld

Lectio divina: cesta pre všetkých

Duchovné cvičenia Lectio divina, ktoré vedú salvatoriáni, vychádzajú zo stáročnej praxe modlitby Božím Slovom. Je to prax dostupná pre všetkých veriacich: prostých i učených, duchovných i laikov. Je osobitným druhom spirituality, radikálnou formou kresťanského života. Táto prax sa skladá zo štyroch etáp modlitby Božím Slovom: lectio (čítanie) – meditatio (meditácia) – oratio (modlitba) – centemplatio (kontemplácia). Verné a trpezlivé kráčanie po ceste Lectio divina pomáha premodliť a dôkladne preskúmať Božie Slovo až po úplné odovzdanie sa jeho pôsobeniu, až po zjednotenie sa s Ježišom, Vteleným Slovom, ktorý premieňa ľudský život a stáva sa jeho Pánom.

Lectio divina je tiež osobitnou cestou rozpoznávania životného povolania: „Lebo vo svetle a v moci Božieho Slova možno objaviť, pochopiť a zamilovať si vlastné povolanie...“ (Pastores dabo vobis, 47).

 

Od človeka, ktorý túži kráčať po ceste Lectio divina, sa očakáva základná voľba: umiestniť Božie Slovo do centra vlastného života, milovať ho nadovšetko, počúvať a prijímať Božie Slovo celou svojou bytosťou: mysľou, srdcom a vôľou. Zamilovanie si a prijímanie Božieho Slova vyžaduje konkrétne postoje askézy: vedomé obetovanie času pre počúvanie Božieho Slova, „odchádzanie na púšť“ s Božím Slovom, zotrvávanie v Slove, stráženie si ho vo vlastnom srdci a modlenie sa ním. Takto prežívané Božie Slovo má vplyv na zodpovedné prežívanie každodenného života a s ním spojených záležitostí. Božie Slovo postavené do centra každodennosti ju usporadúva a očisťuje od chaosu, nepokoja a egoistických sklonov. Stáva sa kľúčovým bodom pri rozoznávaní každodenných volieb. Učí hľadať Božiu vôľu a odpovedať na ňu. Vychováva ku kontemplácii uprostred každodennosti. Duchovné cvičenia Lectio divina sa snažia pripravovať k takémuto štýlu života prežívaného v každodennosti.

Dynamika duchovných cvičení Lectio divina

Štyri momenty dňa
Dynamika duchovných cvičení Lectio divina vychádza zo štyroch etáp modlitby Božím Slovom: lectio – meditatio – oratio – contemplatio (čítanie-meditácia-modlitba-kontemplácia), ktoré predstavujú štyri hlavné momenty dňa na duchovných cvičeniach. Účastník duchovných cvičení je uvádzaný deň po dni do osobného stretnutia s Božím Slovom, prežívaným na púšti: pri individuálnej modlitbe a v úplnom mlčaní. Je pozvaný a pripravovaný osobou, ktorá vedie duchovné cvičenia, aby prežíval štyri momenty dňa:

I.
Lectio: Čítaj s vierou a pozorne svätý text, ako keby ti ho diktoval Duch Svätý. Božie Slovo, ktoré bolo napísané, je neustále slovom, ktoré musí byť tebou počuté a prijaté celou bytosťou.

 • Nájdi si miesto, ktoré ti pomôže utíšiť sa vnútorne i navonok.
 • Čítaj zvolený text Božieho Slova pomaly a polohlasne. Takéto čítanie pomáha zúčastniť sa čítania celým telom a uľahčuje zapamätávanie.
 • Snaž sa čítať text celým svojím „ja“: celou mysľou, srdcom, vôľou.
 • Skús nájsť v texte „kľúčové slovo“, ktoré umožňuje zachytiť jeho hlavný odkaz.


II. Meditatio: Pokús sa do hĺbky pochopiť text. Pýtaj sa seba samého (samej): „Čo mi Boh hovorí?“ Meditácia je postupným uvedením do tajomstva Slova: horlivé sústredenie tvojej mysle a hľadanie skrytej pravdy. Sústreď sa na slovo a na seba. Bohatstvo Slova ti bude pomáhať spoznať a pochopiť seba. Pristav sa pri úryvku, ktorý upútal tvoju pozornosť. Priľni k novému slovu, ktoré ťa udivuje alebo znepokojuje. Opakuj si ho a rozjímaj o ňom. Ako Mária si uchovávaj slovo v srdci a čakaj na svetlo a pochopenie.

 • Začni čítanie tichým hlasom.
 • Opakuj slovo alebo vetu, ktorá upútava tvoju pozornosť – sýť sa ním.
 • Hľadaj vysvetlenie Písma prostredníctvom Písma – t. j. spoj slovo alebo vetu s niektorým iným slovom Písma, ktoré ti príde na um.
 • Snaž sa zachovať a strážiť v srdci slová, ktoré ťa najviac oslovili.


III. Oratio: Teraz ty hovor k Bohu. Otvor pred Bohom srdce, aby si mu hovoril o zážitkoch, ktoré v tebe zanecháva Božie Slovo. Modli sa jednoducho a spontánne – plodmi predchádzajúceho „lectio“ a „meditatio“. Dovoľ Bohu zostúpiť do srdca a prihováraj sa mu vo vlastnom srdci. Započúvaj sa do záchvevov svojho srdca. Vyjadruj ich úprimne pred Bohom: zvelebuj, ďakuj a pros.

 • Zvelebuj Boha a ďakuj mu za to, kým je v tvojom živote.
 • Obnov si v pamäti to, čo Boh učinil v dejinách tvojho života.
 • Vzývaj ho, pros, vyjadruj svoje trápenia.
 • Môžeš sa tak modliť kedykoľvek, v zvolenom čase, počas Eucharistie a Liturgie Slova, ruženca...


IV. Contemplatio: Zotrvávaj pred Bohom celou svojou bytosťou. Modli sa svojou prítomnosťou. Zotrvávaj pri Bohu.
Kontemplácia je časom vanutia Ducha bez slov, spočinutia v Bohu. Rozhovor srdca so srdcom. Je to hodina navštívenia Slova.

 • Snaž sa mlčať a stáť nehybne, v sústredenosti.
 • Otvor sa na milosť kontemplácie, čiže buď s Bohom tam, kde On prebýva.
 • Zotrvávaj v skúsenosti očakávania a pozerania. Najdôležitejšie je zotrvávanie v hlbokom spojení s Ním samotným.
 • Snaž sa hľadieť na seba, na iných, na udalosti Jeho očami a dovoľ, aby všetko prenikala Jeho milosť. Keď začneš vidieť z Božej perspektívy, okúsiš pokoj.
 
stat4u