3. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 24. januára 2010

Evanjelium: Lk 1, 1-4; 4, 14-21
1Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, 2ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. 3Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšem, 4aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.
14Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. 15Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.
16Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. 17Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané:

18„Duch Pána je nado mnou,
lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení,
a slepým, že budú vidieť;
utláčaných prepustiť na slobodu

19a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

20Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. 21A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“


spO čo prosím?
O hlbokú skúsenosti sily Ducha v mojej všednosti.

  • Slová, ktoré Lukáš adresuje Teofilovi, budem čítať ako list, ktorý je písaný mne osobne. Slová Evanjelia majú moc Ducha. Mal by som z neho čerpať často, aby som sa presvedčil u úplnej pevnosti mojej viery (1, 1-4).
  • Budem kontemplovať Ježiša, ktorý sa v moci Ducha vracia do mesta svojho detstva Nazareta. Vracia sa po štyridsiatich dňoch modlitby a pôstu na púšti.
  • Život v moci Ducha je plodom modlitby a pôstu. Ich nedostatok oslabuje náš duchovný život. Nachádzam v každodennom živote „priestor púšte“ pre modlitbu? Prosím s vierou o Ducha moci? Som schopný rozhodnúť sa pre dobrovoľný pôst?
  • Zahľadím sa na Ježiša, ktorý učí v synagóge a pozorne sa započúvam do slov, ktoré On hovorí s mocou (4, 14-21). Ježiš sa nebojí hlásať pravdu, ktorá nie je pohodlná pre poslucháčov, pretože žije s hlbokým vnútorným presvedčením, že „Duch Pána je nad Ním“ (4, 18). Je presvedčený, že svoju misiu plní dobre.
  • Môžem povedať, že moja viera a napĺňanie môjho povolania mi dáva vnútornú istotu, že patrím Bohu a že mi to naozaj stačí? Neovláda ma vo všedných chvíľach strach a neistota? Čoho sa bojím? Kde je moja najväčšia bezmocnosť? Poviem o tom Ježišovi.
  • Poprosím Ho s vierou o Ducha sily, aby ma prenikol celého a oslobodil ma od strachu a bezmocnosti: „Duchu Svätý, odním môj strach a udeľ mi Tvoju silu“.
 
stat4u