1. Pôstna nedeľa

Meditacia lectio divina

Evanjelium: Lk 4, 1-13
1Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 2a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. 3Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ 4Ježiš mu odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek.«“ 5Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. 7Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ 8Ježiš mu povedal: „Je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“ 9Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, 10veď je napísané:
»Svojim anjelom dá príkaz o tebe,
aby ťa chránili,«

11a »vezmú ťa na ruky,
aby si si neuderil nohu o kameň«.“

12Ježiš mu odvetil: „Je povedané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“ 13Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.O čo prosím?
O hojnosť a veľkodušnosť v prežívaní Veľkého pôstu.

  • Budem kontemplovať Ježiša, ktorý "plný Ducha Svätého" odchádza na púšť. Ježiš je sám a bojuje s tvrdými podmienkami na púšti. Postí sa, pociťuje hlad a je pokúšaný.
  • Poprosím Ježiša, aby mi dovolil zostať s ním a vstúpiť do Jeho zážitkov (verše 1-2). Budem s Ním pri modlitbe, v Jeho zvládaní hladu. Pozorne sa započúvam do Jeho rozhodného hlasu, ktorým odpovedá na pokušenia Zlého.
  • Všimnem si, že satan začína pokúšať Ježiša vo chvíli Jeho fyzickej a psychickej krízy, keď „pocítil hlad“ (verš 3). Neprežívam v súčasnosti nejakú krízu? Nemám chuť vzdať sa? Úprimne o tom Ježišovi porozprávam.
  • Všimnem si tri pokušenia: chuť mať, vládnuť a byť nezávislým za akúkoľvek cenu (verše 3-12). V pokušeniach sa ukrýva tragickosť ich dôsledkov: uspokojená žiadostivosť vlastniť rodí otvorenú túžbu ovládať, čo vedie k úplnej nezávislosti a svojvôli.
  • Ježiš demaskuje diabolskú logiku pokušení. Rozhodne odpovedá vlastnou logikou stanovenia hodnôt: nechce vlastniť – volí si chudobu, nechce, aby Mu slúžili – túži slúžiť, odmieta pýchu sebestačnosti – Boh je jediným Pánom.
  • Ježiš vždy odmieta pokušenia a približuje slová Biblie (verše 3-12). Život Božím Slovom sa stáva prameňom múdrosti a sily v pokušeniach. Budem sa učiť od Ježiša múdrosti odmietať pokušenia.
  • Budem prosiť Ducha Svätého, aby vo mne vzbudzoval túžbu po púšti a vnútornom tichu. Obnovím si svoju túžbu po modlitbe a živote Božím Slovom na každý deň. Budem si opakovať: „Ježišu, pomôž mi priľnúť k Tvojmu Slovu".
 
stat4u