Novéna pred blahorečením božieho služobníka otca Františka Márie z Kríža Jordana

 

Duchovná príprava

 

Deň prvý: Otec František - muž milujúci kríž


z Evanjelia podľa Marka

"Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ (Mk 8, 34 - 38)

Zamyslenie
Úlohou Ježišovho učeníka je prijať kríž a kráčať za svojím Majstrom. Cesta k spáse je cestou kríža, cestou verného nasledovania Ježiša a davania dobrého svedectva pred svetom.
Ježišov učeník sa nesmie hanbiť za kríž, lebo kríž je znakom našej spásy.
Celý život otca Františka prebiehal "v tieni Kríža". Jeho dectvo a mladosť boli poznačené ponížením, chudobou a ťažkou prácou. Jeho cesta ku kňazstvu nebola jednoduchá a ľahká. Možno práve preto na začiatku rehoľného života prijal meno František Mária z Kríža. Tomu menu bol verný po celý svoj život, až do poslednej chvíle.
On vedel, že "Božie diela dozrievajú len v tieni Kríža".

Litanie ...
Modlitba na príhovor otca Františka ...
Modlitba za blahorečenie ...

 

 

Deň druhý: Otec František - muž milujúci kríž


z Evanjelia podľa Lukáša

"Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ (Lk 11, 1 - 4)

Zamyslenie
Žeby sa Ježišovi učeníci nevedeli modliť? Ale áno. Každú sobotu sa modlili v synagóge. A predsa keď videli modliacého sa Ježiša, zatúžili po takejto modlitbe, prišli k nemu a prosili ho: Pane, nauč nás modliť sa. Príklad Majstra ich inšpiroval, aby aj oni prehĺbili svoj vzťah s Bohom.
Spolubratia, ktorí mali možnosť stretnúť sa s otcom Jordanom osobne, hovorili, že bol to opravdivý muž modlitby. Uprostred mnohých prác, povinnosti a stretnutí videli ho, často aj neskoro v noci, dlhé hodiny tráviť pred bohostánkom.
Vo svojom Duchovnom denníku otec Jordan napísal: "Nech by si mal neviem koľko prác a povinnosti, nikdy nezabudní na čas obetovaný pre Pána. Každý deň niekoľko hodín venuj na súkromný rozhovor s Bohom."
Otec Jordan, muž modlitby, nauč nás modliť sa.

Litanie ...
Modlitba na príhovor otca Františka ...
Modlitba za blahorečenie ...

 

 

Deň tretí: Otec František - muž odovzdaný Bohu


z Evanjelia podľa Lukáša

"V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. (...) Anjel prišiel k nej a povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. (...) Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn (...). Lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1, 26 - 38)

Zamyslenie
Otec František mal k Svätej Panne Márii mimoriadnu úctu. Nepoškvrnená Matka Božieho Syna bola pre neho povzbudením a vzorom, ako v každodennom živote prijímať Božie slovo a plniť Božiu vôľu.
Otec František veľmi často, najmä v ťažkostiach a protivenstvách, zvykol bol z dôverou opakovať Máriine slová: Hľa, som tvoj. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Otec Jordan, muž odovzdaný Bohu, nauč nás vždy a za každých okolnosti hovoriť Bohu "áno".

Litanie ...
Modlitba na príhovor otca Františka ...
Modlitba za blahorečenie ...

 

 

Deň štvrtý: Otec František - muž milujúci kríž


z Evanjelia podľa Marka

"Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach (...).
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský." (Mt 5, 43 - 48)

Zamyslenie
Buďte dokonalí... Táto výzva je všeobecná - je adresovaná všetkým, bez výnimky. Keď nie sme svätí, tak nie preto, že sa svätými nemôžeme stať, ale preto, že sa nimi nechceme stať. Prvý krok k svätosti je uveriť, že svätosť sa môže stať skutočnosťou aj v mojom živote.
Uveriť, že svätosť je možná. Uveriť, že svätosť je možná aj v mojom živote. K tomu nás povzbudzujú svätí.
Pre otca Františka svätosť bola nielen že možná ale predovšetkým bola potrebou jeho srdca. Hovoril, že len svätí môžu zvíťaziť nad svetom, lebo uverili, že že je možné zvíťaziť nad sebou.
Áno, svätým sa nikdy nestane ten, kto neuverí, že je to možné. Veríš, že aj ty sa môžeš stať svätým?
Otec František, muž vyzývajúci k svätosti, nauč nás uveriť, že svätosť je možná.

Litanie ...
Modlitba na príhovor otca Františka ...
Modlitba za blahorečenie ...

 

 

Deň piatý: Otec František - muž nasledujúci trpiaceho Krista


z Evanjelia podľa Marka

"Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!" (Mk 9, 34 - 37)

Zamyslenie
Ježiš ponúka svojim učeníkom cestu dokonalosti. Nie je to cesta ľahká a pohodlná. Naopak, je to cesta namáhavá a náročná.
Otec František veľmi dobre pochopil, že stať sa Ježišovym učeníkom môže len ten, kto urobí svoj život darom pre Boha.
Svätých nám dáva Boh, aby nám pomáhali na cestách nášho života stať sa Ježišovymi učeníkmi a nasledovníkmi. Lebo len na ceste nasledovania nášho Majstra, strácajúc svoj život pre Ježiša, môžeme si ho zachrániť pre večnosť a získať spásu pre svoju nesmrteľnú dušu.
Otec František, muž nasledujúci trpiaceho Krista, pomôž nám verne kráčať cestou, na ktorú nás pozval náš Pán.

Litanie ...
Modlitba na príhovor otca Františka ...
Modlitba za blahorečenie ...

 

 

Deň šiesty: Otec František - muž verný Kristovi


z Evanjelia podľa Marka

„Ježiš povedal svojim učeníkom: Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ (Mk 8, 36 - 38)

Zamyslenie
Svetlo nie je na to, aby bolo zakryté, ale aby svietilo všetkým - povie Ježiš, ktorý pripomína, že jednou z hlavných povinnosti veriaceho človeka je nehanbiť sa za svoju vieru, ale verejne ju vyznávať.
Šírenie, hlásanie a prehlbovanie viery bolo pre otca Františka prvou a základnou povinnosťou jeho kňazského a rehoľného života. Vo svojom duchovnom denníku napísal takéto slová: "Keby na svete bol len jeden jediný človek, ktorý nepozná a nemiluje Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, nemôžeš si odpočinúť".
Tieto slová sa stali inšpiráciou pre jeho pastoračné a apoštolské zaangažovanie a vzorom pre jeho nasledovníkov.
Otec František, muž verný Kristovi, vypros aj nám milosť, aby sme sa nehanbili za svoju vieru, ale ju odvážne vyznávali pred celým svetom.

Litanie ...
Modlitba na príhovor otca Františka ...
Modlitba za blahorečenie ...

 

 

Deň siedmy: Otec František - muž presiaknutý láskou ku krížu


z Evanjelia podľa Jána

"Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.
Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna." (Jn 3, 16 - 18)

Zamyslenie
Symbolom našej viery je kríž. Nie preto, že je znakom smrti, ale preto, že je znakom nádeje.
"Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna..." Komu ho dal a prečo? Dal ho nám, ľuďom, aby sme vďaka viere mali večný život.
Božia láska sa prejavila a neustále sa prejavuje v Kríži, ktorý sa v Ježišovi Kristovi stal znakom lásky až do krajnosti, až do smrti.
Pre otca Františka kríž sa stal znakom jeho osobnej viery a lásky, ktorú prejavoval vo svojom každodennom živote. Miloval kríž pretože miloval Krista, ktorý na kríži dal život za svoje ovce.
Otec František, presiaknutý láskou ku krížu, nauč nás tak milovať kríž, ako nás miloval Ježiš, ktorý z lásky k nám na kríži obetoval za nás svoj život.

Litanie ...
Modlitba na príhovor otca Františka ...
Modlitba za blahorečenie ...

 

 

Deň ôsmy: Otec František - muž jednoduchosti a sebaodriekania


z Evanjelia podľa Matúša

„V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?
On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.
Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.“ (Mt 18, 1 - 4)

Zamyslenie
Je zaujímavé, že Ježiš spája jednoduchosť s pokorou a pokoru s obrátením.
Ponížiť sa môže len človek pokorný, človek ktorý vie, že existuje niekto väčší ako on - že existuje Boh. Takýto človek sa vie vo svojej jednoduchosti úplne odovzdať Bohu a podriadiť sa jeho vôli. Môže sa teda obrátiť a tým si otvoriť dvere do Božieho kráľovstva.
Otec Jordan svojim duchovným synom a dcéram často opakoval túto pravdu. V jeho ústach to nie boli len slová, ale životný postoj, ktorý bol vzorom pre jemu súčasných a môže byť vzorom aj pre nás.
Otec František, muž jednoduchosti a sebaodriekania, nauč nás prežívať svoj život v jednoduchosti a pokore a neustálym sebaodriekaním kráčať cestou obrátenia, aby sme mohli dosiahnuť večný život.

Litanie ...
Modlitba na príhovor otca Františka ...
Modlitba za blahorečenie ...

 

 

Deň deviaty: Otec František - kňaz verný Kristovi


z Evanjelia podľa Matúša

Ježiš povedal svojím učeníkom: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. (...)
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. (Mt 10,  28. 32 - 33)

Zamyslenie
Ježiš nám pripomína, že to najcennejšie, čo máme, je naša duša. O jej spásu mali by sme sa usilovať zo všetkých síl. Jediný spôsob, ako to môžeme urobiť, je naša vernosť Bohu.
Byť verný Bohu, vyznávať ho pred svetom a pomoc ľuďom, aby aj oni to dokázali, bolo životným cieľom otca Jordana a cestou k svätosti. Svojím duchovným synom veľmi často opakoval pravdu, že nie je možné pomáhať iným stať sa svätými, pokiaľ človek sám nebude svätý.
Otec František, kňaz verný Kristovi, buď nám vzorom na ceste k svätosti.

Litanie ...
Modlitba na príhovor otca Františka ...
Modlitba za blahorečenie ...


Litanie na príhovor božieho služobníka, otca Františka z Kríža Jordana

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože...
Duch Svätý, Bože...
Svätá Trojica, jeden Boh...
Otec František, celkovo odovzdaný Bohu, prihováraj sa za nás
Otec František, muž modlitby...
Otec František, muž jednoduchosti a sebaodriekania...
Otec František, muž pokánia...
Otec František, muž pokory a ľútosti...
Otec František, milujúci kríž...
Otec František, vzor čistoty, chudoby a poslušnosti...
Otec František, presiaknutý láskou ku Krížu... Otec František, vyzývajúci k svätosti...
Otec František, hlásajúci, že kríž je znakom spásy...
Otec František, nasledujúci trpiaceho Krista...
Otec František, kňaz verný Kristovi...
Otec František, hrdinsky prijímajúci utrpenie a zármutok...
Otec František, pozývajúci do zotrvávania v duchu utrpenia a kríža...
Otec František, zamilovaný do kríža až po smrť...
Otec František, pozývajúci k rozjímaniu utrpenia Ježiša Krista...
Otec František, vzor vytrvalosti v utrpení...
Otec František, prijímajúci utrpenie na slávu Božiu a spásu duší...
Otec František, duchovný vodca detí, mládeže a dospelých...
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami
Modlíme sa
Pane Ježišu, ty si urobil otca Františka z Kríža horlivým sluhom tvojho Evanjelia, aby mohol byť našim duchovným vodcom v diele spásy každého človeka, prosíme ťa, pripočítaj ho k zástupu tvojich blahoslavených, aby sme sa spolu s celou Cirkvou mohli tešiť jeho orodovníctvu a príkladu svätosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Modlitba na príhovor otca Františka z Kríža Jordana
Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti za všetky milosti, ktorými si obdaroval tvojho služobníka Františka z Kríža Jordana.
Bože, Nebeský Otče, cieľ lásky, ktorou si zahrnul svojho verného služobníka, Františka z Kríža, udeľ nám dar živej viery akú si dal jemu, a ak je to tvoja vôľa, udeľ nám milosti, o ktoré ťa s dôverou prosíme.
Otče náš...
Syn Boží, Spasiteľ sveta, cieľ lásky, ktorou si obklopil tvojho verného služobníka, Františka z Kríža, udeľ nám dar neochvejnej nádeje, a ak je to tvoja vôľa, udeľ nám milosti, o ktoré ťa dôverou prosíme.
Otče náš...
Duchu Svätý, Bože, cieľ lásky, ktorou si obklopil tvojho verného služobníka, Františka z Kríža, udeľ nám dar veľkej lásky k Bohu a blížnemu, a ak je to tvoja vôľa, udeľ nám milosti, o ktoré ťa s dôverou prosíme.
Otče náš...
Sláva Otcu...


Modlitba za blahorečenie božieho služobníka, otca Františka z Kríža Jordana

Ježišu, Spasiteľu sveta, ktorý si dal svojmu služobníkovi Františkovi dar hlbokej a živej viery, neochvejnej nádeje a heroickej lásky k Bohu a blížnemu, ba aj veľkej horlivosti za spásu duší, prosíme ťa, osláv ho tu na zemi chválou blahoslavených a na jeho príhovor udeľ nám milosť, o ktorú ťa pokorne prosíme. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 
stat4u