2. nedeľa v cezročnom období – „B“

Meditacia lectio divina - 15. januara 2012

 

Evanjelium: Jn 1, 35-42
35
Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. 36Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ 37Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. 38Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ 39Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
40Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. 41On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. 42A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

 

 

O čo prosím?
O prehĺbenie svojho blízkeho vzťahu s Ježišom.

  • Postavím sa medzi učeníkmi k Jánovi, aby som  tak ako oni prežíval moje prvé stretnutie s Ježišom (verš 35). „Hľa, Baránok Boží“ – to sú prvé slová, ktoré počuli o Ježišovi, keď Ho uvideli (verš 36).
  • Kedy som po prvý krát jasne uvidel Ježiša v mojom živote? Kto mi Ho ukázal? Skúsim si spomenúť na slová o Ježišovi, ktoré najviac zasiahli moje srdce  a priblížili ma k Nemu. Kedy to bolo? Za akých okolností?
  • Predstavím si, že idem s učeníkmi za Ježišom (verše 37-38). Uvidím, ako sa Ježiš obracia, hľadí na mňa a pýta sa: „Čo hľadáš?“ Pozastavím sa nad touto otázkou. Aké tušenie sa vo mne rodí? Čo najväčšmi hľadám v mojom životnom povolaní?
  • „Kde bývaš?“ (verš 39). Budem hľadieť na učeníkov. Uvidím, s akým nadšením túžia spoznať Ježiša. Je vo mne úprimná túžba spoznať Ho? Som pripravený, tak ako učeníci, zanechať všetko, aby som Hol lepšie spoznal? Čo vo mne najviac oslabuje túžbu byť s Ježišom?
  • „Zostali u Neho“ (verš 39). Zotrvávanie s Ježišom umožňuje lepšie Ho spoznať a zamilovať si Ho. Dokážem si darovať čas, aby som zotrvával s Ježišom? Som pri modlitbe veľkorysý  a veľkodušný?
  • Všimnem si nadšenie učeníkov po stretnutí s Ježišom (verše 41-42). Zotrvávanie pri Ježišovi ich premieňa. Mení učeníka na svedka. Prevažuje v mojom svedectve o Ježišovi osobná skúsenosť alebo povrchnosť, autenticita alebo nedostatok vnútorného presvedčenia?
  • Budem prosiť Ježiša, aby ma pritiahol k sebe, vzbudil vo mne lásku k Nemu a túžbu po Jeho blízkosti a hlbokom vzťahu. Budem pri Ňom zotrvávať a opakovať: „Túžim, aby si mal v mojom srdci vždy prvé miesto!“.
 
stat4u