Slávnosť všetkých svätých

Meditacia lectio divina - 1. novembra 2013

Evanjelium: Mt 5, 1-12a
1Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. 2Otvoril ústa a učil ich:
3„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
4Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
5Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
6Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
7Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
8Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
9Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
10Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
11Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; 12aradujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.


O čo prosím?
O hlboké prežitie pravdy, že Ježiš túži po mojom šťastí.

  • Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch.“ (verš 1). Budem kontemplovať Ježišovu tvár a Ježišov pohľad. Uvidím v ňom Ježišov súcit a ustarostenosť. Pri pohľade na zástup vidí každého zvlášť. Na každého hľadí s láskou a každého pozná po mene.
  • Uvedomím si, že Ježiš na mňa každodenne hľadí s láskou. Každý deň kvôli mne vystupuje na horu, aby ma požehnal. Vidí každú moju činnosť, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neujde Jeho pozornosti. Úprimne sa poteším z tejto pravdy. Budem zvelebovať a chváliť Ježiša za Jeho láskyplný pohľad, ktorý na mne spočíva vo dne i v noci.
  • A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorí sa k Nemu približujú. Ako často pristupujem k Ježišovi? Túžim úprimne po Ježišovej blízkosti? Čo môžem povedať o mojej osobnej modlitbe? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti? Čo ma od Ježiša najviac vzďaľuje? Čo môžem povedať o mojom súčasnom stave srdca?
  • „Otvoril ústa...“ (verš 2). Uvedomím si, že Ježiš ma každý deň učí. Spomeniem si na najčastejšie príležitosti, v ktorých môžem počúvať a zakusovať Ježiša, ktorý sa prihovára: Liturgia Slova pri Eucharistii, modlitba breviára, čítanie Svätého Písma, katechéza. Čo môžem povedať o mojom počúvaní Ježiša?
  • „Blahoslavení...“ Postavím sa doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý na mňa hľadí. Volá ma von zo zástupu a vraví mi: „blahoslavený“. Pozorne a pomaly si prečítam každé blahoslavenstvo (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka mojej súčasnej životnej situácie?
  • Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Moje myšlienky a srdce nasmerujem na zástup svätých, ktorí sa radujú z pohľadu na Boha. Budem ich prosiť, aby sa spolu so mnou modlili za nebo pre mňa a pre mojich blízkych.
 
stat4u