2. nedeľa po Narodení Pána

Meditacia lectio divina - 2. januara 2011

Evanjelium: Jn 1, 1-18
1Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2Ono bolo na počiatku u Boha. 3Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
6Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. 7Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. 8On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
9Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. 10Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. 11Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
12Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.
14A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. 15Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
16Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. 17Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. 18Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.O čo prosím?
O hlbokú radosť a vďačnosť za dar prítomnosti Božieho Slova v mojom živote.

  • Meditáciu začnem otázkami: Čo môžem povedať o mojom doterajšom živote s Ježišom? Čo znamená Jeho Slovo pre môj každodenný život? Pokúsim sa hlbšie preniknúť do týchto otázok. Pokúsim sa listom (vo forme hymnu, básne, jednoduchých slov modlitby) rozpovedať Bohu môj doterajší život.
  • „Na počiatku bolo Slovo“ (verš 1). Kedy som po prvý raz zakúsil, že Božie Slovo ku mne prehovorilo s veľkou mocou? Aké to boli pocity? Ktorá chvíľa v živote? Spomeniem si na detaily a rozpoviem o nich Ježišovi.
  • „Všetko povstalo skrze neho“ (verš 3). Pripomeniem si tie chvíle môjho života, v ktorých som jasne pocítil, ako Boh drží slovo: dával mi Slovo a potom sa napĺňalo. Budem ho velebiť za tieto chvíle.
  • „V ňom bol život a život bol svetlom ľudí“ (verš 4). Pripomeniem si v pamäti i v srdci tie slová z Biblie, ktoré sú mi najdrahšie, pretože prebudili vo mne túžby, priniesli mi nádej a radosť života, darovali mi veľa svetla v chápaní ťažkých právd. Aké sú to slová?
  • „Bol človek, ktorého poslal Boh“ (verš 6). Kto bol pre mňa človekom, ktorého poslal Boh, ktorý mi pomohol nájsť Ho, viac Ho milovať? Vyslovím meno tejto osoby a poďakujem Bohu za dar jej prítomnosti v mojom živote.
  • „A vlastní ho neprijali“ (verš 11). Sú také Ježišove slová, ktoré nedokážem prijať a ktoré odmietam? Poďakujem mu za každé náročné slovo, ktoré som dokázal prijať. Poprosím Ho o to, aby mi pomohol prijať tie slová z Evanjelia, ktoré sú pre mňa najťažšie. Dokážem ich pred Ním povedať?
  • Budem prosiť Ježiša, aby mi dal lásku k častej predĺženej modlitbe, k rozjímaniu a kontemplovaniu Jeho Slova: „Daj, aby Tvoje Slovo bolo v mojom živote vždy prvoradé!“.
 
stat4u