Slávnosť Zjavenia Pána

Meditacia lectio divina - 6. januara 2011

Evanjelium: Mt 2, 1-12
1Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ 3Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok:

6»A ty, Betlehem, v judejskej krajine,
nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey,
lebo z teba vyjde vojvoda,
ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.
«“

7Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“
9Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.O čo prosím?
O hlbokú skúsenosť Ježišovej prítomnosti v jednoduchých udalostiach dňa.

  • Pripojím sa k Mudrcom z Východu, ktorí riskujú nebezpečnú cestu do neznámych končín, aby našli novonarodeného Kráľa. Budem obdivovať ich túžbu stretnúť sa s Ježišom, ktorého ešte nepoznajú. Pýtajú sa na Ježiša... (verše 1-2).
  • Pripomeniem si situáciu, keď vo mne rástli silné túžby po poznaní a stretnutí s Ježišom. Ako som na ne odpovedal? Čo môžem povedať o mojom hľadaní Ježiša?
  • Mudrci nachádzajú Ježiša, pretože vytrvale kráčajú za hviezdou, ktorá ich vedie. Rozpoznávajú znak, ktorý im bol daný z neba (verše 2, 10). Všímam si vo svojom živote nejaké osobitné znaky Božieho pôsobenia?
  • Aké znamenia milosti som si všimol v poslednom čase? Rozpoznávam ich v modlitbe, v duchovnom vedení? Akým spôsobom na ne odpovedám?
  • Všimnem si vyľakaného Herodesa. Znepokojuje ho správa o Ježišovi. Strach mu bráni prečítať znamenia a slová Mudrcov. Ježiša vníma ako ohrozenie. Chce sa Ho zbaviť (verše 3-9).
  • Budem prosiť Boha, aby ma uchránil pred „Herodesovým hriechom", pred nepokojom srdca a pred strachom, ktorý ma môže uzatvárať pred Ježišom. Ktoré obavy a strach by som Mu chcel najviac odovzdať?
  • Pridám sa k Mudrcom, ktorí našli Ježiša. Všimnem si ich radosť. Budem obdivovať ich vieru: v bezbrannom nemluvniatku nájdenom v maštali poznávajú Spasiteľa sveta (verš 11).
  • Vo svojom srdci budem opakovať jednoduchú Ježišovu modlitbu: „Ježišu, nauč ma vnímať Ťa v jednoduchej každodennosti“.
 
stat4u