24. nedeľa v cezročnom období

Meditacia lectio divina - 11. septembra 2011

Evanjelium: Mt 18, 21-35
21
Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“
22Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.
23Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. 24Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. 25Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. 26Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: »Pozhovej mi a všetko ti vrátim.« 27A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. 28No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: »Vráť, čo mi dlhuješ!« 29Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: »Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.« 30On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.
31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 32A tak si ho pán predvolal a povedal mu: »Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. 33Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?« 34A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. 35Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

 

O čo prosím?
O skúsenosť Božieho milosrdenstva a o silu odpúšťať.

  • „Pozorne sa započúvam do rozhovoru Petra s Ježišom (verš 21). Petrova otázka, zdá sa, hovorí o tom, že v jeho živote je ktosi, kto ho často zraňuje a ubližuje mu. Chce vedieť, ako dlho má ešte odpúšťať.
  • Je v mojej rodine, komunite osoba, ktorá mi často spôsobuje bolesť? Kto to je? Ako mi ubližuje? V úprimnom rozhovore s Ježišom, podobne ako Peter, sa mu zdôverím so svojim utrpením.
  • Ježiš jednoznačne odpovedá Petrovi, že vinníkovi, ktorý nám ubližuje, nemôžeme povedať: „Už viac ti neprepáčim“ (verš 22). Môžem sa modliť s plným pokojom srdca k Otcovi: „Odpusť mi moje viny, ako i ja odpúšťam mojim vinníkom“?
  • Ježiš mi v podobenstve ukazuje nekonečnosť svojho milosrdenstva (verše 22-35). Môžem si byť istý, že vždy, keď  mu vyznávam svoju biedu a previnenia, On sa ku mne s láskou prihovára: „Odpúšťam ti“. Verím v Jeho odpustenie? Ako sa cítim na konci každej spovede, keď počujem slová rozhrešenia?
  • Dokážem odpustiť sebe a prijať seba v mojej slabosti tak, ako ma prijíma Ježiš? Neschopnosť odpustenia iným môže byť taktiež dôvodom neschopnosti odpustiť sebe. Vidím podobné správanie v mojom živote?
  • Ježiš, ktorý bezhranične miluje a odpúšťa všetkým, horí spravodlivým hnevom voči tým, ktorí v sebe pestujú zlosť a nechuť k odpusteniu (verše 32-35). Vo vrúcnej  modlitbe  budem opakovať: „Odpusť mi Ježišu a pomôž mi odpúšťať!“.
Uvedomím že Ježiš na mňa každý deň hľadí s láskou. Vidí každú moju prácu, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neunikne Jeho pozornosti.
„A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorý sa k Nemu približujú. Ako často prichádzam k Ježišovi? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti?
„Vtedy otvoril svoje ústa...“ Uvedomím si, že Ježiš ma každodenne osobne učí: v Liturgii Slova, v Eucharistii, v modlitbe breviára, v katechéze... Viem si spomenúť na slovo, ktoré ma v poslednom čase najviac zasiahlo? Aké to bolo slovo?
„Blahoslavení...“ Stanem si doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý hľadí na mňa. Pozorne a pomaly si prečítam každé z blahoslavenstiev (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka súčasnej situácie môjho života?
Ježiš vidí stav môjho ducha a moju súčasnú životnú situáciu. Dokážem ju prijať ako Jeho požehnanie? Verím, že Ježiš ma aj v túto chvíľu požehnáva, že túži po mojom šťastí?
„Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Ježiš mi pripomína, že cieľom môjho života je nebo.
V záverečnej modlitbe poprosím Ježiša o vnútornú schopnosť predkladať Mu všetko, čo prežívam v každodennom živote. Odovzdám Ježišovi môj deň a budem opakovať: „Verím, že ma požehnávaš!“.
 
stat4u