Nanebovzatie Panny Márie

Meditacia lectio divina - 15. augusta 2011

Evanjelium: Lk 1, 39-56
39
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.
40Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 42Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. 43Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 45A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
46Mária hovorila:
„Velebí moja duša Pána
47a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
48lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
49lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
50a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
51Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
52Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
53Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.
54Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
55ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
56Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

 

O čo prosím?
O ľudskú citlivosť a jednoduchosť v stretnutiach s druhým človekom.

  • Zahľadím sa na Máriu, ktorá sa ponáhľa na ďalekú a ťažkú cestu, aby mohla preukázať službu Alžbete (verš 39). Poprosím Máriu, aby mi dovolila sprevádzať Ju na Jej ceste. Pokúsim sa vcítiť do toho, čo prežíva.
  • Uvidím radosť na Alžbetinej tvári, keď pozdravuje Máriu (verše 40-45). Dve ženy, ktoré si s pokorou vychádzajú v ústrety. Objímu sa s láskou a úctou. Budem kontemplovať ich stretnutie, gestá, rozhovory.
  • Aké sú moje vzťahy s blízkymi, v rodine a v komunite? Dokážem ísť v ústrety všetkým bez rozdielu? Sú takí ľudia, ktorým sa vyhýbam a z rozličných dôvodov by som nedokázal preukázať im službu? Kto to je? V úprimnej modlitbe poprosím Máriu, aby mi pomohla priblížiť sa k nim.
  • Budem hľadieť na Máriu, ktorá plná vďačnosti vylieva pred Bohom svoju radosť. Velebí Ho  za Jeho dobrotu a milosrdenstvo. V Ňom samom objavuje svoju dôstojnosť a hodnotu. Teší sa zo svojho povolania. Máriina modlitba sa stáva zrkadlom krásy Jej duše.
  • S veľkou pozornosťou budem objavovať v ďalších veršoch Magnificatu duchovnú krásu Márie (verše 46-55). Aké Máriine črty vo mne vyvolávajú najväčšie pohnutie? Budem na Ňu hľadieť a sýtiť vlastné srdce krásou Jej vnútra.
  • Čo môžem povedať o mojej osobnej modlitbe? Kvalita modlitby je odrazom kvality môjho vnútra. Ktoré slová z Máriinej modlitby by som dokázal zopakovať ako svoje a ktoré sa mi zdajú byť cudzie a vzdialené?
  • V srdečnom rozhovore s Máriou Ju poprosím, aby vo mne vzbudila lásku k pokornej službe a hlbokej vnútornej modlitbe. O to isté poprosím v modlitbe pre mojich blízkych. Zakončím modlitbou Magnificat.
Uvedomím že Ježiš na mňa každý deň hľadí s láskou. Vidí každú moju prácu, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neunikne Jeho pozornosti.
„A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorý sa k Nemu približujú. Ako často prichádzam k Ježišovi? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti?
„Vtedy otvoril svoje ústa...“ Uvedomím si, že Ježiš ma každodenne osobne učí: v Liturgii Slova, v Eucharistii, v modlitbe breviára, v katechéze... Viem si spomenúť na slovo, ktoré ma v poslednom čase najviac zasiahlo? Aké to bolo slovo?
„Blahoslavení...“ Stanem si doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý hľadí na mňa. Pozorne a pomaly si prečítam každé z blahoslavenstiev (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka súčasnej situácie môjho života?
Ježiš vidí stav môjho ducha a moju súčasnú životnú situáciu. Dokážem ju prijať ako Jeho požehnanie? Verím, že Ježiš ma aj v túto chvíľu požehnáva, že túži po mojom šťastí?
„Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Ježiš mi pripomína, že cieľom môjho života je nebo.
V záverečnej modlitbe poprosím Ježiša o vnútornú schopnosť predkladať Mu všetko, čo prežívam v každodennom živote. Odovzdám Ježišovi môj deň a budem opakovať: „Verím, že ma požehnávaš!“.
 
stat4u