3. veľkonočná nedeľa

Meditacia lectio divina - 8. mája 2011

Evanjelium: Lk 24, 13-35
13
V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, 14a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. 15Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. 16Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. 17I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení 18a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ 19On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; 20ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. 21A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. 22Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, 23a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. 24Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“
25On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! 26Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ 27A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. 28Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. 29Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. 30A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. 31Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. 32Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ 35Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.O čo prosím?
O milosť rozoznávania Ježišovej prítomnosti v Slove a v každodenných udalostiach.

  • Pripojím sa k učeníkom, ktorí kráčajú do Emauz, aby som sa započúval do ich smutného rozhovoru a aby som vnikol do ich zážitkov (verše 13-14). Uzriem ich tváre plné bolesti a rozčarovania. Odchádzajú z Jeruzalema, ale bolesť si berú so sebou.
  • Spomeniem si na svoje životné skúsenosti, ktoré ma viedli k zatrpknutosti a vnútornému nesúhlasu s tým, čo sa stalo. Spomeniem si na svoje úteky. Čo bolo mojimi „Emauzami“, v ktorých som hľadal útočisko a zabudnutie na zlé skúsenosti?
  • Keď sa k idúcim učeníkom pripája Ježiš, nespoznávajú Ho, lebo ich oči boli „akoby zastreté“ (verše 15-16). Čo môžem povedať o mojom správaní sa v krízových chvíľach? Ako vtedy vyzerá môj obraz Boha?
  • Všimnem si, že učeníci, hoci sú plní smútku a rozhorčenia, dovoľujú Ježišovi, aby sa „priblížil“ a sprevádzal ich na ceste. Začínajú sa s Ním zhovárať a počúvať jeho vysvetľovanie (verše 15-27). Čo môžem povedať o mojom duchovnom živote vo chvíľach skúšok? Ako vtedy vyzerá moja modlitba, počúvanie Božieho slova?
  • Ježiš trpezlivo a pomaly lieči ich srdcia svojim slovom. Spoznávajú Ho pri lámaní chleba (verše 30-32). Boli v mojej životnej histórii také chvíle, keď som zakúsil osobitné svetlo alebo uzdravenie prostredníctvom počutého Božieho Slova? Aké to bolo slovo? Pohľadám ho v Biblii.
  • Spomeniem si na situácie, kedy som počas Eucharistie prežil osobitnú Ježišovu blízkosť až tak, že vo mne horelo srdce. Porozprávam o nich Ježišovi.
  • Poďakujem Ježišovi za chvíle, v ktorých som osobitným spôsobom zakúsil uzdravenie prostredníctvom Jeho slova a prostredníctvom Eucharistie. Budem opakovať: „Zapáľ vo mne lásku k Tvojmu Slovu a Eucharistii“.
Uvedomím si, že Ježiš na mňa každý deň hľadí s láskou. Vidí každú moju prácu, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neunikne Jeho pozornosti.
„A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorý sa k Nemu približujú. Ako často prichádzam k Ježišovi? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti?
„Vtedy otvoril svoje ústa...“ Uvedomím si, že Ježiš ma každodenne osobne učí: v Liturgii Slova, v Eucharistii, v modlitbe breviára, v katechéze... Viem si spomenúť na slovo, ktoré ma v poslednom čase najviac zasiahlo? Aké to bolo slovo?
„Blahoslavení...“ Stanem si doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý hľadí na mňa. Pozorne a pomaly si prečítam každé z blahoslavenstiev (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka súčasnej situácie môjho života?
Ježiš vidí stav môjho ducha a moju súčasnú životnú situáciu. Dokážem ju prijať ako Jeho požehnanie? Verím, že Ježiš ma aj v túto chvíľu požehnáva, že túži po mojom šťastí?
„Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Ježiš mi pripomína, že cieľom môjho života je nebo.
V záverečnej modlitbe poprosím Ježiša o vnútornú schopnosť predkladať Mu všetko, čo prežívam v každodennom živote. Odovzdám Ježišovi môj deň a budem opakovať: „Verím, že ma požehnávaš!“.
 
stat4u