Nedeľa zmŕtvychvstania Pána

Meditacia lectio divina - 5. aprila 2015

Evanjelium: Jn 20, 1-9
1
Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. 2Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“
3Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. 4Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. 5Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.
6Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty 7aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. 8Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. 9Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych.O čo prosím?
O srdce do hĺbky presiaknuté radosťou so stretnutia so Zmŕtvychvstalým.

  • Budem sprevádzať Máriu Magdalénu, ktorá ide zavčas rána k hrobu (verš 1). Budem sa s ňou zhovárať o jej láske k Ježišovi, o tom, ako hľadela na Jeho ukrutné muky a agóniu na kríži a ako teraz, po Ježišovej smrti, plače a smúti za svojim Pánom.
  • Ako som sa vo Veľkom Pôste pripravoval na Veľkú Noc?  Čo môžem povedať o mojom prežívaní utrpenia Ježiša? Záleží mi na Ježišovi? Túžim po Ňom ako Mária Magdaléna?
  • Budem hľadieť na správanie sa Márie Magdalény vo chvíli, keď si všimne, že hrob je prázdny. Všimnem si, ako rozrušená uteká ku Petrovi a Jánovi. Uvidím zmätenosť na jej tvári, keď apoštolom vysvetľuje, čo videla pri hrobe (verše 1-2).
  • Pripomeniem si situácie zo svojho života, v ktorých som zakúsil mimoriadnu bezradnosť, kedy som „utekal“ k tým, ktorí boli  môjmu srdcu najbližší, hľadal som radu a uľavenie v bolesti. Poďakujem Ježišovi za ľudí, ktorých mi vtedy poslal, za duchovných sprievodcov, spovedníkov, priateľov.
  • Vrátim sa k evanjeliovej scéne a budem hľadieť na Petra a Jána, ktorí utekajú k hrobu (verše 3-4). Zahľadím sa na ich netrpezlivé tváre a oči, ktoré pozerajú do hrobu. Všimnem si ich správanie pri prázdnom hrobe (verše 5-9).
  • Pripomeniem si chvíle, keď som osobitne túžil po Ježišovi a hľadal som znaky Jeho prítomnosti. Aké to boli situácie? Rozpoviem ich Ježišovi.
  • Aké pocity sa vo mne ozývajú, keď premýšľam o mojom stretnutí so Zmŕtvychvstalým?
  • Peter a Ján určite vo svojom srdci pociťovali trpké spomienky na vlastnú nevernosť a zradu. Budem prosiť, aby Ježiš vo mne vzbudil túžbu po Ňom: „Túžim po Tvojom živote tak ako laň túži za vodou z prameňa!“.
  • „Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch.“ (verš 1). Budem kontemplovať Ježišovu tvár a Jeho pohľad. Uvidím v ňom pohnutie a starosť. Ježiš, hľadiac na zástup, vidí každého človeka osobitne.
Uvedomím si, že Ježiš na mňa každý deň hľadí s láskou. Vidí každú moju prácu, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neunikne Jeho pozornosti.
„A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorý sa k Nemu približujú. Ako často prichádzam k Ježišovi? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti?
„Vtedy otvoril svoje ústa...“ Uvedomím si, že Ježiš ma každodenne osobne učí: v Liturgii Slova, v Eucharistii, v modlitbe breviára, v katechéze... Viem si spomenúť na slovo, ktoré ma v poslednom čase najviac zasiahlo? Aké to bolo slovo?
„Blahoslavení...“ Stanem si doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý hľadí na mňa. Pozorne a pomaly si prečítam každé z blahoslavenstiev (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka súčasnej situácie môjho života?
Ježiš vidí stav môjho ducha a moju súčasnú životnú situáciu. Dokážem ju prijať ako Jeho požehnanie? Verím, že Ježiš ma aj v túto chvíľu požehnáva, že túži po mojom šťastí?
„Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Ježiš mi pripomína, že cieľom môjho života je nebo.
V záverečnej modlitbe poprosím Ježiša o vnútornú schopnosť predkladať Mu všetko, čo prežívam v každodennom živote. Odovzdám Ježišovi môj deň a budem opakovať: „Verím, že ma požehnávaš!“.
 
stat4u