1. Pôstna nedeľa (A)

Meditacia lectio divina - 13. marca 2011

Evanjelium: Mt 4, 1-11
1Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ 4On odvetil: „Napísané je:
Nielen z chleba žije človek,
ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst
.‘“
5Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 6a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané:
Svojim anjelom dá príkaz o tebe
a vezmú ťa na ruky,
aby si si neuderil nohu o kameň.
‘“
7Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“
8A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané:
Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať
a jedine jemu budeš slúžiť
.‘“
11Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.O čo prosím?
O veľkodušné otvorenie sa na Ducha modlitby a pokánia.

  • „Duch vyviedol Ježiša na púšť“ (verš 1). Budem Ho prosiť, aby ma v pôstnom období  často „vyvádzal“ na púšť modlitby a vnútorného boja s mojou náchylnosťou na zlé.
  • Budem kontemplovať Ježiša, ktorý v horúčosti dňa a v chlade noci prebýva sám na rozľahlej púšti. Trpí hladom. Pokúsim sa Ježiša sprevádzať, byť blízko Neho, hľadieť na Neho,  zhovárať sa s Ním a pýtať sa, prečo tak činí?
  • „Tu pristúpil pokušiteľ“ (verš 3). Táto správa ma má učiť pokore na začiatku Veľkého pôstu. Diabol chce zničiť moje dobré predsavzatia. Pokúša ma znechutením vždy, keď sa idem modliť či postiť.
  • Všimnem si, aký čas si diabol vyberá, aby Ježiša pokúšal. Snaží sa prekĺznuť a využiť chvíľu, keď je Ježiš fyzicky vyčerpaný a trpí hladom (verš 3). Úprimne poprosím Ježiša, aby ma posilňoval najmä vo chvíľach, keď ma bude ovládať duchovná lenivosť.
  • Všimnem si tri pokušenia, ktorými diabol nahovára Ježiša na nevernosť (verše 3.6.8-10). Čo môžem povedať o skúsenosti s týmito pokušeniami v mojom živote? Ktorému z nich najčastejšie podľahnem?
  • Ježiš mi ukazuje, ako mám bojovať s diablom a demaskovať jeho prefíkanosť. Rozhodne odmieta pokušenia Zlého, nenechá sa vtiahnuť do dialógu a dlhých úvah. Sústreďuje sa na Božom Slove. Sú to plody jeho modlitieb a sebazapierania.
  • Pripomeniem si tie chvíle, v ktorých som okúsil veľkú silu modlitby a jej víťazstvo vo chvíľach pokušenia. V záverečnej modlitbe Ježiša nanovo pozvem do môjho života. Pomodlím sa hymnus k Duchu Svätému.
„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch.“ (verš 1). Budem kontemplovať Ježišovu tvár a Jeho pohľad. Uvidím v ňom pohnutie a starosť. Ježiš, hľadiac na zástup, vidí každého človeka osobitne.
Uvedomím si, že Ježiš na mňa každý deň hľadí s láskou. Vidí každú moju prácu, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neunikne Jeho pozornosti.
„A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorý sa k Nemu približujú. Ako často prichádzam k Ježišovi? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti?
„Vtedy otvoril svoje ústa...“ Uvedomím si, že Ježiš ma každodenne osobne učí: v Liturgii Slova, v Eucharistii, v modlitbe breviára, v katechéze... Viem si spomenúť na slovo, ktoré ma v poslednom čase najviac zasiahlo? Aké to bolo slovo?
„Blahoslavení...“ Stanem si doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý hľadí na mňa. Pozorne a pomaly si prečítam každé z blahoslavenstiev (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka súčasnej situácie môjho života?
Ježiš vidí stav môjho ducha a moju súčasnú životnú situáciu. Dokážem ju prijať ako Jeho požehnanie? Verím, že Ježiš ma aj v túto chvíľu požehnáva, že túži po mojom šťastí?
„Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Ježiš mi pripomína, že cieľom môjho života je nebo.
V záverečnej modlitbe poprosím Ježiša o vnútornú schopnosť predkladať Mu všetko, čo prežívam v každodennom živote. Odovzdám Ježišovi môj deň a budem opakovať: „Verím, že ma požehnávaš!“.
 
stat4u