9. nedeľa v cezročnom období

Meditacia lectio divina - 6. marca 2011

Evanjelium: Mt 7, 21-27
21
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. 22Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ 23Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
24A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 25Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.
26A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. 27Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“O čo prosím?
O postoj veľkodušnosti a hojnosti v duchovnom živote.

  • Začnem vrúcnou modlitbou k Duchu Svätému, aby otvoril moje srdce na každé Ježišovo slovo. Uvedomím si, že hovorí ku mne osobne. Veľmi Mu záleží na tom, aby som raz bol s Ním v Jeho kráľovstve. Sadnem si do Ježišovej blízkosti a započúvam sa do Jeho slov.
  • Ježiš ma varuje pred utváraním si zdanlivého zväzku s Bohom, ktorý spočíva iba v hovorení prázdnych slov, vo vonkajšom vyjadrení úcty. Moja skutočná blízkosť s Ježišom sa bude prejavovať v odovzdanosti Jeho Otcovi (verš 21). Čo dnes pociťujem ako najväčšiu úlohu a zodpovednosť môjho života? Ako odpovedám na moje životné povolanie?
  • Ježiš spomína deň posledného súdu, v ktorý sa budú mnohí odvolávať na znaky a zázraky uskutočňované v Jeho mene. On však bude hľadieť na ich srdcia a svedomia (verš 23).
  • Čo môžem povedať o morálnom stave svojho života? V úprimnom rozhovore s Ježišom sa ho spýtam, čo mu robí najväčšiu radosť v mojom živote a čo Ho najväčšmi zraňuje. Chcel by som sa dnes pred Ním ocitnúť so svojim svedomím?
  • „Nikdy som vás nepoznal...“ Aké pocity vo mne vyvolávajú tieto Ježišove slová? Čo môžem dnes povedať o mojej vnútornej blízkosti s Ježišom? Trápi ma nejaká neprávosť, ktorá ma od Neho vzďaľuje?
  • Ježiš mi sľubuje, že Jeho slovo bude najväčšou oporou v mojom živote (verše 24-27). Pomôže mi obstáť v každej skúške. Zakúsil som to už v mojom živote? Čo môžem povedať o mojom žití Slovom v každodennom živote?
  • Nadviažem úprimný rozhovor s Ježišom. Odhalím pred ním najväčšie slabosti môjho života. Odovzdám Mu ich a budem si až do sýtosti srdca opakovať: „Tvoje Slovo je mojou silou“.
„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch.“ (verš 1). Budem kontemplovať Ježišovu tvár a Jeho pohľad. Uvidím v ňom pohnutie a starosť. Ježiš, hľadiac na zástup, vidí každého človeka osobitne.
Uvedomím si, že Ježiš na mňa každý deň hľadí s láskou. Vidí každú moju prácu, pozná každý záchvev môjho srdca a nič neunikne Jeho pozornosti.
„A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.“ (verš 1). Budem hľadieť na učeníkov, ktorý sa k Nemu približujú. Ako často prichádzam k Ježišovi? Je vo mne prítomná túžba po Ňom, po Jeho prítomnosti?
„Vtedy otvoril svoje ústa...“ Uvedomím si, že Ježiš ma každodenne osobne učí: v Liturgii Slova, v Eucharistii, v modlitbe breviára, v katechéze... Viem si spomenúť na slovo, ktoré ma v poslednom čase najviac zasiahlo? Aké to bolo slovo?
„Blahoslavení...“ Stanem si doprostred zástupu, ktorý sa zhromaždil na hore. Uvidím Ježiša, ktorý hľadí na mňa. Pozorne a pomaly si prečítam každé z blahoslavenstiev (verše 3-11). Ktoré sa najviac dotýka súčasnej situácie môjho života?
Ježiš vidí stav môjho ducha a moju súčasnú životnú situáciu. Dokážem ju prijať ako Jeho požehnanie? Verím, že Ježiš ma aj v túto chvíľu požehnáva, že túži po mojom šťastí?
„Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“ (verš 12a). Ježiš mi pripomína, že cieľom môjho života je nebo.
V záverečnej modlitbe poprosím Ježiša o vnútornú schopnosť predkladať Mu všetko, čo prežívam v každodennom živote. Odovzdám Ježišovi môj deň a budem opakovať: „Verím, že ma požehnávaš!“.
 
stat4u