3. nedeľa v cezročnom období

Meditacia lectio divina - 23. januara 2011

Evanjelium: Mt 4, 12-23
12Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. 13Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, 14v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: 15„Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! 16Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“
17Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
18Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 19I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
21Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. 22Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
23A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.O čo prosím?
O zásadovosť a rozhodnosť v kráčaní cestou môjho povolania.

  • Predstavím si Ježiša, ktorý vyčerpaný štyridsaťdňovým pôstom na púšti kráča veľa míľ, aby sa dostal do svojho rodného Nazareta. Tam ho postretla bolestná skúsenosť. Jeho krajania ho z mesta vyhnali (por. Lk 4, 26). Budem kontemplovať Ježiša, ktorý prežíva ťažké chvíle.
  • Čo je pre mňa v mojom životnom povolaní najťažšie? Čoho sa najviac bojím?
  • Ježiš, napriek bolestnému odmietnutiu a vedomiu, že podobne ako Ján sa vystavuje prenasledovaniu, začína svoju misiu (verše 15-16.23).
  • Ku komu ma posiela Boh? Nadŕžam vo svojej službe niekomu? Spomeniem si na tých, ktorých mám najmenej rád a ktorých neprijímam. Vrúcne poprosím Ježiša, aby mi pomohol priblížiť sa k nim a k ich slabosti.
  • Prvé slová, ktoré Ježiš adresuje ľuďom na začiatku svojej misie, znejú: „Obráťte sa!“ Aby sme mohli počúvať a prijať Ježiša, potrebujeme obrátenie srdca.
  • Čo môžem v túto chvíľu povedať o túžbach môjho srdca? Ktorých sa musím zrieknuť, aby som naozaj prijal Ježiša?
  • Budem hľadieť na Ježiša, ktorý ide po brehu Galilejského jazera. Približuje sa k rybárom zaujatým ich remeslom a vraví im: „Poďte za mnou“ (verš 19). Oni „hneď zanechali siete a išli za Ním“.
  • Budem sa snažiť ešte raz prežiť chvíľu, keď som sa rozhodol pre svoje životné povolanie. Kedy a kde to bolo? Čo som vtedy robil?
  • V záverečnej modlitbe budem úpenlivo prosiť Ježiša o zásadovosť a rozhodnosť pri vyberaní si hodnôt povolania a kráčaní za Ním. Budem zotrvávať na modlitbe srdca. „ Rozpáľ ma nanovo prvotnou a vernou láskou!“.
 
stat4u