Slávnosť Narodenia Pána

Meditacia lectio divina - 25. decembra 2014

Evanjelium (sv. omša cez deň): Jn 1, 1-18
1Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2Ono bolo na počiatku u Boha. 3Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
6Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. 7Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. 8On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
9Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. 10Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. 11Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
12Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.
14A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. 15Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“
16Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. 17Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. 18Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.O čo prosím?
O hlboké spojenie s Ježišom, ktorý sa rodí pre mňa.

  • Ján od prvých slov Evanjelia oznamuje, že Ježiš, ktorý sa pre mňa rodí na svete, je tým istým Slovom, ktoré spôsobilo, že jestvujem a že pre mňa vznikol svet (verše 1-3.10). Je to Slovo, ktoré neustále vyvádza môj život z chaosu a neprestajne mi dáva život. Verím v to?
  • „V Ňom bol život“ (verš 4). Uvedomím si, že vždy, keď sa s vierou sýtim Slovom, dovoľujem Bohu rodiť sa v mojom živote. Čo môžem povedať o mojom osobnom kontakte s Božím Slovom? Túžim po Slove?
  • Slovo Boha je svetlom (verše 5.9). V mojom srdci niet takých temných miest, ktoré by nedokázalo prežiariť. Otvorím Bibliu a nájdem v nej miesta, ktoré sa v mojom živote stali  osobitným svetlom a vnuknutím. Prečítam ich s vďačným srdcom pred Ježišom.
  • „Bol človek, ktorého poslal Boh“ (verše 6-8). Vo svojom srdci si premietnem ľudí, ktorí mi vo chvíľach mojej najväčšej opustenosti, temnoty a kríz pomohli nanovo si obľúbiť život a nájsť jeho zmysel. Kto to bol? Uvedomím si, že to boli ľudia poslaní Bohom.
  • Ježiš prišiel k svojim a neprijali Ho (verše 10-11). Osobu môžem spoznať len vtedy, keď mi je blízka. Čo môžem povedať o mojom osobnom vzťahu k Ježišovi?
  • „A my sme uvideli Jeho slávu“ (verš 14). Podídem k Ježišovi – Nemluvniatku. Budem dlhšie kontemplovať Jeho bezbrannosť, krehkosť a jemnosť. Slovo, ktoré stvorilo svet i mňa vojde do môjho života, keď to dovolím.
  • „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc“ (verš 12). Vezmem malého Ježiška do náruče. Pritúlim si Ho a nanovo Ho pozvem do svojho života. Budem Ho adorovať vo svojom srdci slovami: „Milujem Ťa, viem, že si sa narodil pre mňa!“
 
stat4u