2. adventná nedeľa

Meditacia lectio divina - 5. decembra 2010

Evanjelium: Mt 3, 1-12
1V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: 2„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
3To o ňom povedal prorok Izaiáš:
Hlas volajúceho na púšti:
»Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!«

4Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med.
5Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
7Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? 8Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: »Naším otcom je Abrahám!« - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 11Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

 


O čo prosím?
O úprimnú a silnú túžbu po obrátení.

  • Prizriem sa nezvyčajnej postave Jána Krstiteľa, ktorý s mocou hlása príchod Spasiteľa. Zapojím do modlitby môj zrak, sluch, predstavivosť, aby som sa osobne stretol s Božím horlivcom.
  • Osobnosť Jána Krstiteľa priťahuje ľudí svojou radikálnosťou a nekompromisnosťou. Je človekom púšte a modlitby. Jeho životný štýl a s presvedčením vyslovené slová spôsobujú, že ľudia v ňom vidia proroka a vyznávajú pred ním svoje hriechy. Získava autoritu aj medzi spoločenskými a náboženskými elitami (verše 5-7).
  • Čo môžem povedať o svojej osobnosti ako o osobnosti Ježišovho učeníka? Dokážem byť radikálnym a nekompromisným vo veciach viery a pri realizovaní svojho povolania? Nehľadám v mojom životnom štýle a službe kompromis?
  • Všimnem si, že Ján Krstiteľ hovorí veľmi ťažké a nepopulárne slová. Nedbá pritom na vlastnú slávu a ani na vlastné renomé. Zlo nazýva svojim menom. Demaskuje najmä povrchnosť v náboženskom živote (verš 9).
  • Dlhšie sa pristavím pri slovách: „Sekera je už priložená na korene stromov...“ (verš 10). Započúvam sa do týchto slov, ktoré mi Ježiš hovorí dôrazným tónom. Čo je hlavným koreňom mojich hriechov? V čom najviac potrebujem obrátenie? Úprimne to poviem Ježišovi.
  • Ján je celou svojou osobou zameraný na očakávaného Spasiteľa. Nezatieňuje sebou Ježiša. Chce v ľuďoch vzbudzovať túžbu po stretnutí s Mesiášom. Zdôrazňuje, že Ježiš je od neho mocnejší (verše 11-12).
  • V príhovornej modlitbe budem prosiť Jána Krstiteľa, aby mi pomáhal stávať sa odvážnym a radikálnym v mojom nasledovaní Ježiša Krista. Budem si opakovať: „Ježišu, chcem Ti byť verný ako Ján Krstiteľ“.
 
stat4u