Nedeľa Krista Kráľa

Meditacia lectio divina - 24. novembra 2013

Evanjelium: Lk 23, 35b-43
35bPoprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ 36Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot 37a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ 38Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“
39A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ 40Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? 41Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ 42Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 43On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“


O čo prosím?
O srdce oddané panovaniu Ježiša napriek utrpeniu a uprostred neho.

  • „Ľud tam stál a díval sa“ (verš 35). Postavím sa uprostred zástupu zhromaždeného pod krížom a dlhšie budem kontemplovať ukrižovaného Ježiša. Budem prosiť o hlboké vcítenie sa do Jeho utrpenia.
  • Budem počúvať krik ľudí, ktorí sa Ježišovi posmievajú a znevažujú Ho (verše 35-36). Všimnem si, ako kontrastuje krik a hnev s tichom a trpezlivosťou Ježiša. Na slová urážok Ježiš odpovedá mlčaním.
  • Mlčanie a pokoru Ježiša nemohol zniesť jeden zo zločincov (verš 39). Čo môžem povedať o svojom postoji k tým, ktorí mi krivdia? Verím v lásku, ktorá je silnejšia ako nenávisť?
  • Ježiš, ktorý sa necháva ukrižovať ľudskou nenávisťou, ukazuje, že človeka i celý svet možno získať iba láskou.
  • Budem pozorne počúvať slová lotra, ktorý na kríži prežíva svoje obrátenie (verše 41-42). Iba ukrižovaný Ježiš dokázal zavládnuť nad srdcom zločinca a zmeniť ho (verš 43). Ježiš prosí i mňa, aby som Mu dovolil stať sa kráľom môjho srdca, aj keď je zaťažené hriechom.
  • Spomeniem si na moje hriechy, ktoré mi je najťažšie odovzdať Ježišovi. Poprosím Ducha Svätého o hlbokú vieru, že Ježiš túži zomierať pri mne ako pri lotrovi, aby som mohol zakúsiť Jeho očisťujúcu lásku. Chce, aby som Ho prosil podobne ako lotor na kríži. O čo by som Ho chcel v tejto chvíli najviac poprosiť?
  • Vyznám Ježišovi moju lásku. Otvorím pred ním svoje srdce. Odovzdám mu seba takého, aký som a vyznám: „Ty si Pánom a Kráľom môjho života“.
 
stat4u