32. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 10. novembra 2013

Evanjelium: Lk 20, 27-38
27Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: 28„Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 29Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. 30Vzal si ju druhý, 31potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. 32Napokon zomrela aj žena. 33Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ 34Ježiš im povedal: „Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. 35Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. 36Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. 37A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva »Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba«. 38A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“


O čo prosím?
O postoj srdca pripraveného a otvoreného na večnosť.

  • Započúvam sa do rozhovoru saducejov s Ježišom. Hoci sa pokladajú za „veriacich v Boha“, sú presvedčení, že niet zmŕtvychvstania (verš 27). Ich otázka Ježišovi nevyplýva s túžby poznať pravdu. Pokúšajú sa vysmiať učenie o večnom živote (verše 28-33).
  • Všimnem si, že aj dnes sa môžeme s nevierou v zmŕtvychvstanie často stretnúť medzi tzv. „veriacimi“. Rozhovory o večnom živote sú zriedkavou témou spoločných rozhovorov. Často sa tiež o nebi hovorí tónom pripomínajúcim žart alebo rozprávku.
  • Pravda o večnom živote v zjednotení s Bohom je pre mňa najdôležitejšou pravdou, lebo ide o cieľ života. Ako často o nej uvažujem? Aké pocity sa objavia v mojom srdci, keď premýšľam o stretnutí s Bohom vo večnosti? Vyslovím ich pred Ježišom.
  • Ježiš, hoci pozná úmysly saducejov, im trpezlivo vysvetľuje pravdu o zmŕtvychvstaní (verše 34-37). Popri ňom má všetko iné na tejto zemi, dokonca i šťastie manželského života, iba relatívnu hodnotu.
  • Šťastie v nebi presahuje nepredstaviteľným spôsobom každé iné šťastie, ktoré môžem prežiť na zemi. Najväčší zážitok šťastia bude prameniť z nášho zotrvávania blízko Boha ako Jeho deti (verš 36).
  • „Lebo pre Neho všetci žijú“ (verš 38). Úprimne poprosím Ježiša, aby som vo svojom životnom povolaní, akékoľvek je, mohol pociťovať hlbokú radosť z toho, že žijem pre Boha. Budem s vierou opakovať: „V Tebe sa môj život nikdy nekončí!“
 
stat4u