26. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 26. septembra 2010

Evanjelium: Lk 16, 19-31
19Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. 20Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. 21Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. 22Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. 24I zvolal: »Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!« 25No Abrahám povedal: »Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. 26A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.« 27Tu povedal: »Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. 28Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.« 29Abrahám mu odpovedal: »Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.« 30Ale on vravel: »Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.« 31Odpovedal mu: »Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.«“


spO čo prosím?
O srdce slobodné od egoizmu, o srdce citlivé na ľudskú biedu a opustenosť.

  • Pri počúvaní Ježišovho podobenstva sa pokúsim spomenúť si na bolestné rozdelenie na chudobných a bohatých (správy z rozhlasu, televízie, tlače). Stretávam sa s nimi aj v mojom prostredí? Nie sú okolo mňa chudobní Lazárovia? Čo môžem povedať o mojej osobnej citlivosti na ľudí v núdzi?
  • Upriamim svoju pozornosť na boháča. Ježiš opisuje jeho život niekoľkými slovami: „Deň čo deň prepychovo hodoval“ (verš 19). Jeho život spočíval iba v braní a užívaní si. Dôsledkom tohto postoja bolo uzavretie sa do vlastného sveta pôžitkov a nedostatok citlivosti na potreby človeka, ktorý žije hneď vedľa (verš 20).
  • Hľadiac na správanie boháča sa spýtam sám seba pred Ježišom na môj život: Nachádzam v sebe niektoré črty postojov boháča? Nesústreďujem sa iba na snahy o uspokojenie vlastných potrieb? Dokážem sa podeliť s iným nielen o to, čo je mojim nadbytkom?
  • Osud bohatého človeka po smrti je horkým plodom celého jeho života presiaknutého egoizmom. Podobne ako za života, i teraz je sám. Oddeľuje ho veľká priepasť od Lazára a Abraháma, pretože takým bol jeho život (verše 23-26). Peklo sa pre človeka začína vtedy, keď sa rozhoduje žiť iba pre seba.
  • Budem sa snažiť z úprimného srdca vyznať pred Ježišom tie postoje vlastného egoizmu, ktoré najväčšmi zraňujú mojich blízkych. V tichosti budem prosiť Ježiša, aby On sám ma varoval a ukázal mi, čo ma v mojom živote najväčšmi uzatvára voči blížnym. Budem Ho úpenlivo prosiť: „Ježišu, osloboď ma od toho, aby som sa zaoberal iba sebou samým“.
 
stat4u