2. Pôstna nedeľa

Meditacia lectio divina

Evanjelium: Lk 9, 28b-36
28bJežiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. 30A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to Mojžiš a Eliáš. 31Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. 32Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. 33Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. 34Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. 35A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ 36A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli.O čo prosím?
O citlivosť na Božie vnuknutia a horlivosť v odpovedaní na ne.

  • Pripojím sa k apoštolom, ktorí idú s Ježišom na horu. Poprosím o vnútorné prežitie Ježišovej blízkosti. Pozhováram sa s Ním o mojom všednom dni, o mojich starostiach.
  • Ježiš je ten, ktorý preberá iniciatívu (verš 28). Berie apoštolov na horu, aby ich odtrhol od každodennosti, únavy a pripravil na blížiaci sa čas utrpenia. Všimnem si starosť a vnímavosť Ježiša na slabosti Jeho učeníkov.
  • Starám sa o prehĺbenie úprimného spojenia s Ježišom? Všímam si vnuknutia, prostredníctvom ktorých ma Ježiš pozýva k osobnej modlitbe? Aké vnuknutia som dostal v poslednom čase? Čoho sa týkali? Ako som na ne v priebehu dňa odpovedal?
  • Ježiš vedie apoštolov k mystickému zážitku, aby mohli zakúsiť Jeho Božstvo a krásu (verše 29-32). Všimnem si nadšenie a šťastie apoštolov (verš 33). Spolu s nimi budem adorovať Ježiša, ktorý ma túži sýtiť svojou láskou a krásou svojej božskosti a človečenstva.
  • V pamäti sa vrátim k najsilnejšie prežitým stretnutiam s Ježišom. Kde to bolo? Kedy? Za akých okolností? Pred Ježišom spomeniem duchovné túžby, pozitívne pocity. Poďakujem za ne. Dal mi ich, aby boli pre mňa posilnením a potechou v najťažších chvíľach.
  • Hlboké spojenie s Ježišom dokáže premieňať každý všedný deň. Pri predĺženej modlitbe si obnovím svoju túžbu po žitom úzkom spojení s Ježišom. Poprosím Ho o každodennú vernosť tejto túžbe. Uprostred svojich povinností budem opakovať: „Ježišu, túžim po Tebe, hľadám Ťa“.
 
stat4u