5. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 7. februara 2010

Evanjelium: Lk 5, 1-11
1Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. 2Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. 3Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.
4Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" 5Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." 6Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. 7Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. 8Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." 9Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. 10Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí." 11A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.


spO čo prosím?
O hlboké priateľstvo s Ježišom a úplnú dôveru v Neho.

  • Postavím sa do zástupu ľudí, ktorý sa tlačí k Ježišovi, aby Ho počúval (verše 1-3). Pokúsim sa preniknúť do ich pocitov a zážitkov: sústredenosť, nadšenie Ježišom, pocit bezpečia a dôvera.
  • Ako často počúvam Ježiša? Je vo mne potreba a túžba po Jeho slove? Čo prevažuje: túžba počúvať alebo nuda, sviežosť či rutina? Na aké problémy naráža moje počúvanie Ježiša?
  • „Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi...“ (verš 4). Ježiš sa vždy prihovára konkrétnemu človeku; oslovuje ho menom. Čo môžem povedať o mojom osobnom vzťahu k Ježišovi, keď počúvam Evanjelium pri liturgii, zhromaždeniach?
  • „Zamier na hlbinu...“ Dlhšie budem načúvať týmto Ježišovým slovám, aby som objavil ich symbolický význam. Ježiš ma pozýva k hlbšiemu životu s Ním samým. Je vo mne túžba po hlbšom vzťahu s Ježišom, túžba po hlbšej modlitbe?
  • Šimon Peter za prítomnosti zástupov plní Ježišovo prianie, ktoré sa z ľudského pohľadu zdá byť naivné. Robí tak iba s ohľadom na Neho (verše 4-5).
  • Skúsim si predstaviť seba na Šimonovom mieste. Dokážem počúvať a rozoznávať Ježišovu vôľu na každý deň? Nežijem podľa logiky „samozrejmých riešení a výberov“, pri ktorých dôverujem iba sebe? Dokážem pri modlitbe počúvať? Čo môžem povedať o mojej dôvere v Ježiša?
  • Padnem k Ježišovým nohám a vyznám mu svoju hriešnosť a malosť. Poprosím Ho, aby ma učil rozoznávať a prijímať Jeho vôľu v každodenných rozhodnutiach. Započúvam sa do jeho láskyplného pozvania: "Poď za mnou". Budem opakovať: "Chcem ísť za Tebou, kamkoľvek pôjdeš".
 
stat4u