Nedeľa krstu Krista Pána

Meditacia lectio divina - 9. januara 2011

Evanjelium: Mt 3, 13-17
13Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ 15Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. 16Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“O čo prosím?
O hlbokú skúsenosť lásky Otca.

  • Budem hľadieť na Ježiša, ako s pokorou prichádza k Jánovi a prosí ho o krst (verše 13-15). Vchádza do vody a celý sa ponára. „Ponára sa“ do života každého človeka, aby ho oslobodil od hriechu a prinavrátil mu životnú radosť.
  • Uvedomím si, že podobne tomu bolo na začiatku histórie môjho života, vo chvíli krstu. Ježiš ma prijal už v lone matky. V deň krstu sa ponoril do môjho života.
  • Verím, že krstom Ježiš naplnil sebou celý môj život? Čo môžem povedať o mojom spojení s Ježišom?
    Pokúsim sa pomaly vysloviť meno Ježiš. Aké pocity vyvoláva toto meno v mojom srdci? Pocit priľnutia, bezpečia, spolupatričnosti? Alebo pocit ľahostajnosti, cudzosti,  chladu?
  • Toto cvičenie môžem nahradiť jednoduchou modlitbou srdca. Celú svoju pozornosť sústredím na Ježišovu osobu a 5-10 minút budem hovoriť iba jedno slovo, ktoré budem zapájať do môjho dychu: „Ježiš“. Budem ho vyslovovať s hlbokou túžbou zjednotiť sa s osobou Ježiša.
  • Vrátim sa k scéne pri Jordáne (verše 16-17). Uvidím nebo, ktoré sa otvára. Zahľadím sa na Božieho Ducha, ktorý spočíva na pokornom a tichom Ježišovi. Budem chcieť začuť tón a silu hlasu z neba: „Toto je môj milovaný Syn“.
  • Ježiš, ktorého som prijal v krste, je milovaným Božím Synom! Nosím v sebe moc a lásku Boha. Dokážem mu odovzdať celý svoj život nehľadiac na dôsledky?
  • Budem velebiť Boha Otca za to, že mi poslal Ježiša ako Brata a Pána. Vyznám mu svoju lásku: „Otče, chcem Ťa milovať ako Ježiš!“
 
stat4u