Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Meditacia lectio divina - 8. decembra 2010

Evanjelium: Lk 1, 26-38
26V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 29Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, 33naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
34Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ 35Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. 36Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! 37Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ 38Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 


O čo prosím?
O srdce pripravené prijať Božiu vôľu.

  • Na začiatku meditácie poprosím Máriu, aby mi dovolila vnímať Jej zážitky z Nazareta.
  • Priblížim sa k Nej. Budem sa s Ňou zhovárať o tom, ako pred zvestovaním prežívala svoje životné plány s Jozefom, o jej túžbach mladej devy, o jej zámeroch (verš 26).
  • Mária je jednoduché, mladé dievča. Jej každodennosť je v malom Nazarete sivá a obyčajná. Budem kontemplovať tichý Máriin život, ktorý vidí a miluje Boh. Je plná Jeho milosti.
  • Boh prichádza so svojou milosťou do môjho obyčajného života. Boh pozná môj „Nazaret“. Pozná moje námahy, moje plány, moje túžby. Posiela mi svojho anjela, aby ma strážil. Cítim sa byť obdarovaný a chránený milosťou? Som v stave milosti posväcujúcej?
  • Budem hľadieť na Máriu, ktorá počúva Anjelove slová (verš 29). Uvedomuje si, že Božia vôľa sa javí byť iná ako to, čo si naplánovali s Jozefom. Neodmieta ťažké Božie slová. Zamýšľa sa nad nimi a pýta sa (verše 30-34).
  • Spomeniem si na chvíle, keď som mal uskutočniť veľmi dôležité životné rozhodnutia. Dokázal som sa modliť a prosiť o Božie svetlo? Ako pristupujem k Božím vnuknutiam, najmä k tým, ktoré sa ťažko prijímajú?
  • Mária súhlasí s Božím plánmi, aby sa stala Matkou Spasiteľa (verš 38). Z ľudského pohľadu pre Ňu zostáva všetko nepochopiteľným. Dôveruje Božím plánom napriek svojim otázkam. Verí, že pre Boha nejestvujú nemožné veci (verš 37).
  • V srdečnej modlitbe zverím celý svoj život Márii: moje túžby a plány. Poprosím Ju, aby mi pomohla odovzdať všetko Bohu. Pomodlím sa „Zdravas Mária...“.
 
stat4u