31. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 31. oktobra 2010

Evanjelium: Lk 19, 1-10
1Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. 2A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. 5Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ 6On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. 7Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človeku!“ 8Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ 9Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. 10Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“


O čo prosím?
O hlbokú skúsenosť odpúšťajúcej Ježišovej lásky.

  • Budem kráčať blízko pri Ježišovi, ktorý prechádza cez Jericho. Všimnem si zväčšujúci sa zástup ľudí, ktorý zo všetkých strán prichádza k nemu. Všimnem si Zacheja, ktorý vyliezol na strom, aby Ho uvidel (verše 1-4).
  • Uvedomím si, že Ježiš prechádza každý deň cez „mesto“ môjho života. Je Jeho prítomnosť pre mňa dôležitá? Hľadám Ho pri modlitbe? Vnímam Ho v každodenných udalostiach?
  • Započúvam sa do Ježišových slov, keď volá Zacheja (verš 5). Všimnem si úžas na tvárach ľudí. Sú prekvapení a pohoršení, že ide práve k takému „hriešnemu človeku“ (verš 7). Zachej hľadá stretnutie s Ježišom napriek všetkému.
  • Verím, že Ježiš sa chce so mnou stretnúť napriek ľudským ohľadom? Nešomre vari vo mne zástup, ktorý mi bráni stretnúť sa s Ním a ktorý ma odmieta pre môj hriech?
  • Nájdem Ježišove oči. Uvidím, ako na mňa hľadí a vraví: „Musím zostať v tvojom dome“ (verš 5). Aké pocity sa vo mne ozývajú, keď počujem tieto slová? Čo by som chcel povedať Ježišovi?
  • Vstúpim do domu Zacheja. Budem hľadieť na šťastnú tvár a rozžiarené oči mýtnika. Stretnutie s Ježišom ho premieňa (verš 8). Nechal predo dvermi obvinenia davu. V Ježišových slovách a jeho pohľade zakusujem uzdravenie z hriechu.
  • Počúvanie Ježišovho slova, kontemplácia jeho pohľadu, budú premieňať môj život. Pozvem Ježiša do môjho srdca a budem ho prosiť, aby ma oslobodil od pokušenia sústreďovať sa na vlastnej morálnej úbohosti. V jednoduchosti Ježišovi vyznám svoj hriech a budem kontemplovať Jeho milosrdnú lásku. Vyznám mu: „Verím, že si prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. (verš 10)”.
 
stat4u