30. nedeľa v období cez rok

Meditacia lectio divina - 27. oktobra 2013

Evanjelium: Lk 18, 9-14
9Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: 10„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. 11Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: »Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. 12Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.« 13Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: »Bože, buď milostivý mne hriešnemu.« 14Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“


O čo prosím?
O skutočnú pokoru srdca a uzdravenie z pýchy.

  • Ježiš sa túži dotknúť sŕdc tých, ktorí sú presvedčení o vlastnej nevinnosti a pohŕdajú druhými. Prostredníctvom podobenstva ich vyzýva k zmene životných postojov (verš 9). Budem pozorne sledovať hrdinov z podobenstva a snažiť sa nájsť v sebe črty, ktoré sa prejavujú v ich správaní.
  • Postoj farizeja (verše 11-12). Vytvára iba zdanie dialógu s Bohom. Zhovára sa sám so sebou. Je uzatvorený na počúvanie. Hľadá iba potvrdenie pre svoje postoje. To spôsobuje, že žije v sebaklame. Pýcha mu nedovoľuje uznať svoju slabosť. Aby zotrvával utvrdený v presvedčení o svojej „spravodlivosti“, chváli seba samého a pohŕda inými.
  • Postoj mýtnika (verš 13). Má hlboký pocit svojej hriešnosti. Nesnaží sa ju ospravedlňovať pred Bohom. Nehľadá pre seba poľahčujúce okolnosti. Práve naopak, uznáva a otvorene vyznáva svoju hriešnosť. Odovzdáva ju Bohu. Je priamočiary.
  • Stojac pred Ježišom sa pozriem na seba: Nie sú vo mne prítomné  príznaky namyslenosti a pretvárky? Pozriem sa na svoje vzťahy k iným, najmä k najbližším. Nepociťujem v sebe potrebu zdôrazňovať svoju vlastnú „spravodlivosť“ a vyvyšovať sa nad iných? Ak áno, pomenujem pravým menom moje chyby pred Ježišom.
  • Uznám pred Ježišom a odovzdám mu tie slabosti, ktoré ma najviac zahanbujú. Poprosím Ježiša o postoj úprimnej pokory a jednoduchosti: „Ježišu, uzdrav ma z pýchy a vráť mi jednoduché a pokorné srdce“.
 
stat4u